Kenichi Soga

Post-doctoral Researchers

James Fern, Amr Ewais, Jinho Park, Xiang Sun

 

PhD Students

Xiaoyu Lu, Ying Mei, Bo Li, Linqing Luo, Gerry Casey, Shyamini Kularathna, Tao Feng, Hansini Mallikarachchi, Bingyu Zhao, Tsubasa Sasaki, Vanessa Di Murro, Amanda Murphy, Yuze Hang, Hao Luo,  Ezra Setiasabda

 

Visiting Researchers

Tzu-Hsuan Lin, Xiaorong Xu, Xinnan Gao, Xingyue Li, Yang Xu, Nicola Cardella, Jin Luo, Miki Komatsu